Chính sách CTV

Chính sách CTV

Ngày đăng: 19/05/2021 12:01 PM

  Goodjob chính sách

  Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của Goodjobvn.com. Lưu ý rằng bằng việc truy cập, sử dụng trang web Goodjobvn.com của chúng tôi, bạn đã đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý, hãy ngừng kết nối và không sử dụng trang này.
  1. KHÁI QUÁT
  1.1 Vui lòng đọc kỹ những điều khoản này. Bằng việc sử dụng dịch vụ, Bạn đồng ý rằng Bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản. Điều khoản sử dụng này và các chính sách của  Goodjob tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“ Hợp Đồng”) giữa Bạn và Goodjob. Hợp Đồng áp dụng cho việc Bạn sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Goodjob. Nếu Bạn không đồng ý điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng hoặc không tiếp tục sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ. Bạn cũng đồng ý với các cam kết mà Bạn đưa ra dưới đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào do hành vi vi phạm cam kết của Bạn theo hợp đồng này.
  1.2 Goodjob bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này hoặc các chính sách của Goodjob liên quan đến dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Goodjob cho là phù hợp. Bất cứ khi nào Goodjob thay đổi các điều khoản này, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng tôi đăng các điều khoản đã sửa đổi đó (được chỉ định bằng cách sửa đổi ngày ở đầu điều khoản này) hoặc khi Bạn chấp nhận nếu Goodjob yêu cầu. Bạn xác nhận qua email các điều khoản đã sửa đổi (chẳng hạn như nút xác nhận hoặc đồng ý). Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra điều khoản sử dụng, việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là Bạn đã xem xét chúng hay chưa sẽ đồng nghĩa với việc Bạn đã chấp thuận và bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với những thay đổi theo hợp đồng này.
  1.3. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GOODJOB (Mã số Doanh nghiệp 0317403745) (“Goodjob”) cung cấp thông tin và phương thức để Bạn giới thiệu ứng viên cho khách hàng.
  1.4 Nền tảng
  Goodjob chính sách được cung cấp nhằm tạo điều kiện cho Bạn (với tư cách một đối tác tuyển dụng) giới thiệu và kết nối ứng viên với khách hàng. Vai trò của Goodjob là kết nối khách hàng với Bạn. Goodjob sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động và/hoặc thiếu sót nào của Bạn, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ phải do Bạn chịu đối với những hành vi của Bạn. Bạn không phải là đại lý, người lao động hay nhân viên của Goodjob và các thông tin được cung cấp bởi Bạn không được xem là được cung cấp bởi Goodjob.
  2. ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG VÀ BẢO HÀNH
  2.1.   Khi Bạn giới thiệu ứng viên thành công (nghĩa là ứng viên chấp nhận làm việc cho khách hàng đối với các công việc thưởng theo offer hoặc ứng viên đến tham gia phỏng vấn tại công ty khách hàng đối với các công việc thưởng theo phỏng vấn) Bạn sẽ nhận được tiền thưởng giới thiệu.
  Với các công việc thưởng theo offer, mức thưởng dự kiến là mức thưởng tương ứng với mức lương trong khung lương mà ứng viên có thể nhận được vậy nên số tiền hoa hồng công tác viên bạn nhận được sẽ được tính trên mức lương chính thức của ứng viên được trả bởi nhà tuyển dụng 
  2.2.   Thời hạn bảo hành là thời gian chờ để bạn được nhận đủ 100% hoa hồng tuyển dụng với điều kiện ứng viên đi làm hết 100% số thời gian bảo hành quy định tại doanh nghiệp. Tùy từng công việc khác nhau sẽ yêu cầu thời gian bảo hành khác nhau (sẽ có những công việc không có thời gian bảo hành).
  2.3.   Các đợt nhận thưởng:

  • 0% số tiền thưởng giới thiệu sau khi ứng viên đi làm tại công ty khách hàng nếu ứng viên đi làm dưới 10 ngày.
  • 30% số tiền thưởng giới thiệu sau khi ứng viên đi làm tại công ty khách hàng nếu ứng viên đi làm trên 10 ngày nhưng vẫn nghỉ việc trong thời gian bảo hành.
  • 70% số tiền thưởng giới thiệu còn lại sau thời gian bảo hành sau khi ứng viên qua thời hạn bảo hành và vẫn tiếp tục làm việc tại công ty khách hàng.
  • 100% số tiền thưởng giới thiệu đối với những công việc không cần bảo hành, công việc thưởng theo phỏng vấn hoặc kỳ thanh toán tiền thưởng giới thiệu lần 1 đã qua thời hạn bảo hành của ứng viên.

  2.4.   Không có giới hạn về số lượng công việc mà Bạn có thể giới thiệu ứng viên của mình.
  2.5.   Để duy trì tiêu chuẩn chất lượng của Goodjob, Goodjob có quyền xem hồ sơ và từ chối tiếp nhận các hồ sơ không đạt yêu cầu. Khi từ chối, Goodjob sẽ thông báo lý do, Bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật thông tin để tiếp tục giới thiệu ứng viên.
  2.6.   Bạn đồng ý và xác nhận rằng, trong mọi trường hợp, nếu Khách Hàng chưa thanh toán Phí Sử Dụng Nền Tảng cho Goodjob, Goodjob sẽ không trả tiền thưởng giới thiệu cho Bạn. Tình huống này thường xảy ra đối với doanh nghiệp hoặc nhà tuyển dụng tuyển dụng thông qua Goodjob lần đầu tiên, và thanh toán bị trì hoãn do vấn đề giấy tờ.

  3. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
  3.1.   Giá trị thanh toán: Theo tỷ lệ tiền thưởng căn cứ vào điều kiện nhận thưởng quy định tại Mục 2. Ứng với mỗi điều kiện, tỷ lệ tiền thưởng mà Bạn được nhận sẽ khác nhau.
  3.2.   Nếu khi ứng viên đi phỏng vấn mà vẫn chưa nắm rõ thông tin về công việc cũng như về khách hàng (được cung cấp trong mô tả công việc) thì Bạn chỉ được nhận 50% của phần thưởng giới thiệu.
  3.3.   Thời gian chi trả tiền thưởng: Goodjob sẽ tổng hợp báo cáo thu nhập của Bạn và thanh toán vào ngày 15 hàng tháng.
  Với ứng viên đi làm trước ngày 01 hàng tháng, hoa hồng sẽ được chi trả vào ngày 15 của tháng đó.
  Với ứng viên đi làm từ ngày 01 trở đi, hoa hồng sẽ được chi trả vào kỳ thanh toán của tháng sau.
  Số tiền thực nhận sẽ được khấu trừ đi 10% PIT (thuế TNCN).
  3.4.   Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào thông tin tài khoản ngân hàng do Bạn cung cấp. Bạn chịu trách nhiệm đối với thông tin tài khoản của bạn cung cấp và khoản phí thanh toán qua ngân hàng (nếu có phát sinh).
  3.5.   Các khiếu nại đối với khoản thanh toán được nhận phải được gửi đến Goodjob bằng văn bản hoặc hộp thư hỗ trợ trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày Bạn nhận được báo cáo thu nhập.

  4. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
  4.1.   Vì mục đích của hợp đồng này,“Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin về Bạn mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của Bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại, các thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, giới tính, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về Bạn mà Bạn đã cung cấp cho Goodjob trong các mẫu đơn đăng ký, đơn đề nghị hoặc bất kỳ mẫu đơn tương tự nào, bất kỳ thông tin nào về Bạn mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Goodjob tại từng thời điểm.
  4.2.   Việc cung cấp các thông tin cá nhân của Bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu Bạn không cung cấp cho Goodjob thông tin cá nhân của Bạn, yêu cầu sử dụng dịch vụ của Bạn có thể không hoàn tất và Goodjob sẽ không thể xử lý thông tin cá nhân của Bạn cho các mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Goodjob không thể cho phép Bạn sử dụng Dịch vụ.
  4.3.   Goodjob có thể sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Bạn cho việc kinh doanh và các hoạt động của Goodjob, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây (“Mục đích”):
  - Để thực hiện các nghĩa vụ của
  Goodjob chính sách đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với Bạn.
  - Để cung cấp cho Bạn dịch vụ theo các điều khoản này.
  - Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng dịch vụ của Bạn theo điều khoản này.
  - Để xác nhận, xử lý các khoản thanh toán theo các điều khoản này.
  - Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá, các khoản phí theo quy định của các điều khoản này.
  - Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ việc kiểm tra nào có thể được yêu cầu theo các điều khoản này.
  - Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ Bạn.
  - Để trao đổi với Bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây.
  - Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu.
  - Để Goodjob thực hiện các nghĩa vụ của Goodjob theo pháp luật.
  - Để gửi cho Bạn các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Goodjob, đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ của Goodjob.
  - Để thông báo và mời Bạn tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Goodjob, đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ tổ chức của Goodjob.
  - Nếu Bạn không đồng ý cho Goodjob sử dụng thông tin cá nhân của Bạn cho bất kỳ mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Goodjob qua địa chỉ thư điện tử goodjobvn.com@gmail.com.
  4.4.   Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân mà Bạn đã cung cấp cho Goodjob, ví dụ, nếu Bạn thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu Bạn muốn hủy bỏ tài khoản của Bạn, xin vui lòng cập nhật thông tin của Bạn trên hệ thống. Mọi sự thay đổi thông tin mà không cập nhật lên hệ thống dẫn đến phát sinh các vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn vấn đề thanh toán tiền thưởng cho Bạn, Goodjob sẽ không chịu trách nhiệm.

  5. CAM KẾT
  Bằng việc sử dụng Dịch Vụ của Goodjob chính sách Bạn cam đoan, bảo đảm và cam kết rằng:

  5.1.   Bạn cam đoan và bảo đảm rằng Bạn có đầy đủ quyền và thẩm quyền để ký kết hợp đồng này và việc Bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, không và sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà Bạn tham gia.
  5.2.   Bạn sở hữu nội dung mà Bạn đăng lên hoặc thông qua dịch vụ hay nói cách khác, Bạn được cấp quyền và giấy phép được quy định trong các điều khoản sử dụng này; việc đăng và sử dụng nội dung trên hoặc thông qua dịch vụ không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại, quyền sở hữu trí tuệ khác.
  5.3.  Goodjob có quyền xóa bất kỳ nội dung nào khỏi dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm điều khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của người dùng của bất kỳ trang web Goodjobvn.com. Goodjob có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web Goodjobvn.com và sử dụng các dịch vụ Goodjob khi vi phạm điều khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định.
  5.4.   Goodjob được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến nội dung của Bạn khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu Goodjob tin rằng nội dung của Bạn có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Goodjob, gây thiệt hại đến thương hiệu Goodjob.
  5.5.   Tất cả các thông tin Bạn cung cấp là đúng và chính xác và Bạn sẽ chỉ sử dụng dịch vụ có các mục đích hợp pháp.
  5.6.   Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích cố gắng làm gián đoạn hoặc gây tổn hại đến dịch vụ dưới bất kỳ hình thức thức nào.
  5.7.   Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý để cung cấp dịch vụ. Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của dịch vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của Bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác vào mọi thời điểm trong thời hạn của hợp đồng này. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về Bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Goodjob có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt hợp đồng này và việc sử dụng dịch vụ của Bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua nền tảng hoặc email đã đăng ký.
  5.8.   Khi sử dụng dịch vụ, Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng cho Bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.
  5.9.   Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại do việc Bạn vi phạm hợp đồng này mà không phải do lỗi của Goodjob.
  5.10.   Tuân thủ tuyệt đối chính sách của Goodjob trong quá trình sử dụng dịch vụ.
  5.11.   Chịu các chế tài khi vi phạm hợp đồng theo quy định tại hợp đồng này.

  6. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU
  Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Goodjob đối với các đối tượng thể hiện trên website.
  Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Goodjob hoặc bên thứ ba cấp phép cho Goodjob.
  Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của Goodjob và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.
  Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Goodjob là xâm phạm quyền của Goodjob. Goodjob có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

  7. VAI TRÒ CỦA GOODJOB TRONG QUÁ TRÌNH DỊCH VỤ
  7.1.   Goodjob, trong quyền hạn của mình sẽ theo dõi và hỗ trợ hợp lý trong suốt quá trình tuyển dụng của các ứng viên và bảo mật thông tin tuyệt đối cho các bên.
  7.2.   Goodjob sẽ không tham gia vào quá trình lựa chọn cũng như không thiên vị bất kì đối tác tuyển dụng hoặc khách hàng nào. Goodjob cũng sẽ không tham gia vào nền tảng để cạnh tranh với Bạn.
  7.3.   Goodjob chỉ là bên cung cấp nền tảng cho Bạn và khách hàng kết nối với nhau, đối với mỗi trường hợp khách hàng tuyển thành công ứng viên thông qua nền tảng, Goodjob sẽ thu phí sử dụng nền tảng theo quy định tại hợp đồng này và các hợp đồng có liên quan khác.

  8. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
  8.1.   Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên nền tảng giữa khách hàng và Bạn sẽ do hai bên phải tự giải quyết với nhau.
  8.2.   Mọi tranh chấp phát sinh giữa Bạn và Goodjob sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
  8.3.  Goodjob sẽ không chịu trách nhiệm về mọi trường hợp liên quan đến việc Bạn chưa xoá thông tin liên hệ của ứng viên trong hồ sơ đăng tải lên hệ thống Goodjob.
  8.4.   Hồ sơ ứng viên được Bạn nộp thông qua Goodjob sẽ được thông báo đến ứng viên và cần sự cho phép của họ trước khi được chuyển qua công ty. Nếu Goodjob nhận được thông báo từ ứng viên là họ chưa từng cho phép Bạn đại diện cho họ, Goodjob có quyền dừng tất cả các hoạt động của Bạn trên hệ thống để đảm bảo quyền riêng tư cho mọi cá nhân.

  9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
  9.1.   Bạn đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với điều khoản sử dụng theo hợp đồng này, Bạn miễn trừ Goodjob khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn (trách nhiệm hoàn trả các khoản phí mà Goodjob nhận được từ thông tin ứng viên mà Bạn đăng tải lên nền tảng, bồi thường thiệt hại cho bất kỳ bên nào,..) do Bạn vi phạm các điều khoản của hợp đồng này. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của Bạn, Bạn sẽ là người chịu trách nhiệm chính, Goodjob không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của Bạn.
  9.2.   Goodjob không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với Bạn và Bạn rõ ràng từ bỏ và giải phóng Goodjob khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và Bạn.
  9.3.   Goodjob sẽ không là một trong những bên tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa Bạn và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan đến dịch vụ. Bạn rõ ràng từ bỏ và giải phóng Goodjob khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ liên quan đến bất kỳ quan hệ giữa Bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

  10. CHẾ TÀI KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG
  Trường hợp Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại hợp đồng này mà không do sự kiện bất khả kháng và không do lỗi của Goodjob, Goodjob có quyền thực hiện các hành động sau:

  • Xóa bỏ tài khoản của Bạn trên nền tảng tuyển dụng của Goodjob.
  • Xóa bỏ các thông tin ứng viên mà Bạn đã giới thiệu thông qua nền tảng tuyển dụng của Goodjob.
  • Yêu cầu Bạn hoàn trả tất cả các khoản phí đã nhận được từ Goodjob mà Bạn có được thông qua hành vi vi phạm của mình.
  • Yêu cầu Bạn một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 03 (ba) lần số tiền quy định tại mục trên.

  11. CHẤM DỨT
  Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng này, hợp đồng sẽ chấm dứt khi:

         - Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng bằng văn bản hoặc thử điện tử.
         - Một trong hai bên vi phạm cam kết được quy định trong hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng bằng văn bản hoặc thử điện tử.
         - Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo bằng văn bản hoặc thử điện tử cho bên còn lại trước ngày dự kiến chấm dứt hợp đồng.

  12. TÍNH RIÊNG BIỆT
  Nếu bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản còn lại nào trong hợp đồng.

  13. TÍNH TOÀN BỘ
  Hợp đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Goodjob và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận hoặc thỏa thuận nào trước đó.

  Goodjob chính sách

  Sàn giao dịch thương mại điện tử goodjobvn.com
  Địa chỉ: 
  35/9A Đường số 4, Khu phố 6, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, HCM
  Hotline: 0903 899 345
  E-mail: goodjobvn.com@gmail.com
  Website: goodjobvn.com

  Trân trọng!

  Đội ngũ Goodjob