Định mức đào tạo ngoại ngữ cho lao động đi làm việc ở nước ngoài

Định mức đào tạo ngoại ngữ cho lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày đăng: 11/10/2023 09:40 PM

  Ngày 29/9/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Thông tư 09/2023/TT-BLĐTBXH ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo ngoại ngữ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  Theo đó, định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo tiếng Anh cơ bản là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được mục tiêu của chương trình đào tạo.

  Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo tiếng Anh cơ bản được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 285 giờ.

  Một số yếu tố chưa tính trong định mức gồm:

  • Các thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp;

  • Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt cho quá trình đào tạo; định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ;

  • Chi phí của bộ máy quản lý chung;

  • Lợi nhuận của đơn vị thực hiện đào tạo.

  Công việc lao động gián tiếp phải thực hiện bao gồm: Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh; chuẩn bị tài liệu hướng dẫn học tập; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; tổ chức thi và tổng hợp kết quả; cấp chứng nhận đào tạo và quản lý hồ sơ đào tạo…

  Thông tư 09/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/10/2023.

  Theo: Luật Việt